Hledat

"Návrh na snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti ŠMP"

Příspěvek byl přednesen PaedDr. Lenkou Maruškovou, metodikem prevence v PPP pro Prahu 1,2 a 4 na XV. ročníku konference PPRCH v Praze - aktuálně v souvislosti s inkuzí, začleňováním žáků s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním do třídního kolektivu.

Aktuální situace na školách:

V rámci inkluze se zvýšila potřeba škol reagovat na zhoršenou atmosféru ve třídách (kam byli vřazeni žáci v rámci inkluze).

  • Počet žáků a tříd s problémovým chováním v posledním období výrazně narůstá. Školy přijímají žáky s poruchami chování, s výrazně rozdílnou výkonností ve výuce, žáky s obtížemi v adaptaci. Pedagogové velmi často upozorňují, že řeší ve třídách častěji chování než výuku.

Dle zákona by měli požádat o profesionální řešení situace kompetentního specialistu – tj. školního metodika prevence ( dle Vyhlášky č. 72/2005Sb. ).

Aktuální situace dle legislativy:

Rizikové chování na škole, jeho prevenci, mají řešit dle Vyhlášky školní metodici prevence.

  • Z praxe na školách vyplývá, že nejčastěji školní metodici zvládají zpracování Minimálního preventivního programu školy, prezentaci preventivní práce školy, předávání informací o nabídce projektů, koordinaci preventivních programů, aktualizaci databáze odborných spolupracovníků školy apod. Jedná se o nepřímé činnosti.

  • Díky specializačnímu příplatku (dle § 9, písmena c), Vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků) je ŠMP po absolvování specializačního studia ohodnocen částkou 1 000 – 2 000 Kč za činnosti, které lze charakterizovat jako nepřímé, tj. administrativního charakteru.

  • Z praxe na školách vyplývá, že přímou práci specialisty, zaměřenou na práci s třídním kolektivem, konzultace aj. nemůže školní metodik vykonávat, neboť nemá snížený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

  • Dle Nařízení vlády 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v § 3, odst. 3 – Příloha č.5 není pozice školního metodika prevence rovnocenná . Pedagogové o nominaci na školního metodika nemají zájem, nemají vytvořeny podmínky pro uvedené přímé činnosti. Jedná se o pozici nepopulárn.

Návrh řešení zvýšeného výskytu rizikového chování na školách: využití specialistů pro přímou práci se třídou, pro konzultace s rodiči – žáky-pedagogy apod. v rámci snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti školních metodiků prevence rizikového chování (např. úpravou Nařízení vlády 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků).