Hledat

Stanovy Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z. s.

Oficiální název: OSPRCh, z. s.

 

Článek I.

1.      OSPRCh, z.s. je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jeho cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence a časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví. Posláním OSPRCh je podporovat a všestranně se podílet na rozvoji v oblastech:

a)      terminologie a zvyšování úrovně odborných znalostí, a to zejména publikační činností, pořádáním odborných konferencí, odborných setkání a prezentací,

b)     kontinuálního zvyšování kvality, efektivity a bezpečnosti preventivních intervencí a preventivní praxe,

c)      evaluace preventivních aktivit,

d)     vědy a výzkumu, monitoringu, mezinárodní spolupráce a výměny informací a dobré praxe,

e)     profesního vzdělávání na úrovních: pregraduální a postgraduální, celoživotní, specializační a školící,

f)       dodržování etických zásad při výkonu preventivních aktivit a podpory profesionality,

g)      hájení odborných zájmů a zastupování jednotlivých odborníků a odborných skupin v jednáních se státní správou anebo samosprávou.

2.      Mezi hlavní cíle spolku patří kultivace prostředí a tvorba zázemí pro vzdělávání odborných pracovníků, rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb a posilování profesních a odborných kompetencí.

3.      Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a na svoji vlastní majetkovou odpovědnost.

4.      Spolek je organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, politických stranách, církvích a jiných spolcích a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Článek II.

Členství ve spolku

1.      Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, starší 18 let bez dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, souhlasí s těmito stanovami a uznává základní kulturní a mravní hodnoty evropské civilizace a dosvědčuje to také svým mravně přesvědčivým životem.

2.      Není-li stanoveno jinak, členství ve spolku vzniká vždy rozhodnutím Rady spolku na základě písemného projevu vůle člena, směřujícího ke vzniku členství ve spolku. V rozhodnutí podle tohoto článku těchto stanov může být členu spolku uložena zkušební doba, která nesmí být delší než 24 měsíců.

3.      Členství členů přípravného výboru spolku ve spolku vzniká dnem vzniku spolku.

4.      Členství ve spolku zaniká:

a)      vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena, směřující k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku,

b)      zrušením členství ve zkušební době,

c)       vyloučením, a to pro porušení povinností člena spolku podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro nesplnění podmínek členství podle čl. III. odst. 1 těchto stanov a pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku,

d)      zánikem spolku,

e)      úmrtím člena.

5.      Člen spolku je oprávněn zejména:

a)      účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činností spolku,

b)     účastnit se za podmínek, stanovených těmito stanovami, činnosti orgánů spolku, a podílet se tak na spolurozhodování o všech záležitostech spolku, a to neomezeným aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se pro účely těchto stanov rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním,

c)      seznamovat se s údaji o činnosti spolku a nahlížet do všech účetních knih spolku,

d)     žádat o přešetření činnosti Rady spolku, předsedy spolku a vedoucích zaměstnanců spolku kontrolním orgánem spolku,

e)     vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat ke svým připomínkám, stížnostem a návrhům stanoviska orgánů spolku.

6.      Člen spolku je zejména povinen:

a)      aktivně se účastnit činnosti spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí osobní přínos ke splnění úkolů a cílů spolku podle vlastních sil, schopností a možností; přinejmenším však účast na jednom celém zasedání valné hromady alespoň jedenkrát ročně,

b)     respektovat rozhodnutí orgánů spolku,

c)      respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje spolku,

d)     chovat se k ostatním členům spolku i ostatním osobám podle uznávaných etických norem, s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a politickému společenství a náboženskému přesvědčení,

e)     platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtách podle rozhodnutí příslušných orgánů spolku.

7.      Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj veřejného, vědeckého a duchovního života, která projevila ochotu takto přispívat k poslání spolku ve smyslu čl. II. odst. 1 těchto stanov, a které bylo členství přiznáno rozhodnutím valné hromady spolku. Čestný člen spolku je oprávněn se účastnit zasedání valné hromady a má poradní hlas.

Článek III.

Orgány spolku

1.      Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

2.      Valná hromada spolku, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada může rozhodovat o všech věcech spolku. Do její výlučné působnosti náleží:

a)      změny stanov spolku,

b)     rozhodnutí o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,

c)      volba a odvolávání Rady spolku a Kontrolní komise spolku,

d)     rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti,

e)     rozhodování o vyloučení člena spolku,

f)       schvalování roční účetní uzávěrky spolku,

g)      schvalování výroční zprávy o činnosti jiných orgánů spolku a profesionálního aparátu spolku,

h)     změny rozhodnutí jiných orgánů spolku,

i)        rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Valná hromada výslovně vyhradí.

3.      Valná hromada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Valnou hromadu svolává předseda spolku, a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost Rady spolku, Kontrolní komise spolku nebo alespoň 20% všech členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, jeli přítomna alespoň polovina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodování ve věcech výlučné působnosti Valné hromady podle čl. II. odst. 2 písm. a) a písm. b) těchto stanov je potřeba alespoň dvou třetin všech přítomných a odevzdaných hlasů.

4.      Rada spolku je výkonným orgánem spolku odpovědným Valné hromadě spolku.

5.      Rada spolku zejména:

a)      samostatně rozhoduje o všech věcech spolku v době mezi zasedáními Valné hromady spolku, s výjimkou věcí podle čl. III. odst. 2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu spolku nebo přenesených na tento jiný orgán opatřením Rady spolku,

b)     vydává, mění a ruší organizační řád profesionálního aparátu spolku,

c)      rozhoduje o zrušení členství člena ve zkušební době,

d)     volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku,

e)     rozhoduje o stanovení odměny předsedovi spolku, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,

f)       schvaluje návrh rozpočtu spolku.

6.      Rada spolku se skládá vždy z lichého spolku počtu členů spolku, a to alespoň ze tří a nejvýše z devíti členů. Rada se schází podle své potřeby, přičemž zasedání Rady může svolat předseda spolku nebo kterýkoli z jejích členů. Rada je usnášeníschopná, jeli přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných a odevzdaných hlasů.

7.      Předseda spolku je výkonným statutárním orgánem spolku, odpovědným Radě spolku.

8.      Předseda spolku zejména:

a)      jedná jménem spolku navenek ve všech věcech s právními důsledky pro spolek,

b)     samostatně rozhoduje o věcech spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv,

c)      samostatně rozhoduje o dalších věcech spolku, které na něho byly výslovně přeneseny opatřeními Rady spolku,

d)     odpovídá za vedení účetnictví a jiné písemné evidence spolku,

e)     odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní uzávěrky spolku,

f)       svolává a připravuje zasedání Valné hromady a Rady spolku.

9.      Předsedu spolku zastupuje v jeho funkci statutárního orgánu spolku v jeho nepřítomnosti osoba určená organizačním řádem spolku, a není–li takové osoby, pak místopředseda spolku.

10.   V případě pochybnosti, resp. sporu mezi oběma výkonnými orgány spolku platí, že toto rozhodnutí je v působnosti Rady spolku.

11.   Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku odpovědným Valné hromadě spolku. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Rady spolku; předsedy spolku a zaměstnanců spolku, jakož i jiných osob na činnosti orgánů spolku zúčastněných. Za tímto účelem je Kontrolní komise spolku oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace spolku a žádat na orgánech a zaměstnancích příslušná vysvětlení.

12.   Kontrolní komise se skládá z lichého počtu členů spolku, a to nejméně ze tří a nejvýše ze sedmi členů. Kontrolní komise se schází podle své potřeby, přičemž zasedání Kontrolní komise může svolat předseda Kontrolní komise, kterého si Kontrolní komise zvolí ze svého středu, nebo i kterýkoli z jejích členů. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů.

13.   Funkční období volených orgánů spolku je podle těchto stanov na 4 roky, nestanoví-li Valná hromada svým rozhodnutím jinak. Funkční období Rady spolku, předsedy, místopředsedy spolku a Kontrolní komise spolku končí dnem zvolení příslušného nového orgánu. Členství v Radě spolku a v Kontrolní komisi spolku je vzájemně neslučitelné.

14.   Výkon funkcí v orgánech spolku je čestný a je spojen s právním nárokem na peněžitou odměnu jen, je-li vykonáván v pracovněprávním nebo jiném obdobném právním vztahu.

15.   K odbornému zajišťování činnosti orgánů spolku může Rada spolku vytvářet profesionální aparát spolku. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech spolku a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu spolku, může upravovat organizační řád spolku. Organizační řád spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s těmito stanovami a ostatními rozhodnutími Valné hromady spolku. Profesionální aparát je podřízen předsedovi spolku.

Článek IV.

Hospodaření spolku

1.      Majetek spolku je určen výhradně k plnění jejího účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují. Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z darů, dědictví, příspěvků států a obcí, dotací a z jiných výnosů účelově zaměřených charitativních akcí. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby, poskytované v rámci plnění účelu spolku a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není-li v rozporu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem spolku nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.

2.      Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem, který je sestavován na období jednoho kalendářního roku předsedou spolku a schvalován Radou spolku.

Článek V.

1.      Sídlo spolku je na adrese Brno, Gorkého 53/3, PSČ 60200.

2.      Zánik spolku je spojen:

a)      s rozhodnutím spolku o svém rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem podle čl. II. odst. 2 písm. b) stanov,

b)     spolek zaniká pravomocným rozhodnutím soudu ve smyslu § 268 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.      Ve smyslu § 269 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se při zániku spolku provádí majetkové vypořádání. O této skutečnosti rozhoduje Valná hromada spolku. Způsob likvidace probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

Praha, dne 27. června 2016

 

 

předseda spolku